Strona wykorzystuje pliki cookies. Zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody na ich używanie nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „CZERWONY KAPTUREK”
w KOLE

 

ORGANIZACJA

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawa o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Nasza placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.00. Organizację pracy przedszkola określa Ramowy rozkład dnia, który uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwania rodziców (prawnych opiekunów).

CELE STRATEGICZNE

 1. Zapewnienie dzieciom uczęszczającym do przedszkola opieki, wychowania i edukacji odpowiednich do wieku tempa i dynamiki rozwoju psychofizycznego od 3 roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie I szkoły podstawowej.
 2. Zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie ich do codziennego życia.
 3. Kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości i otwartości, zrozumienia dla innych zachowań.
 4. Uwrażliwianie i modelowanie zachowań dzieci „zdrowych”, jako zdolnych do niesienia pomocy i do traktowania dzieci niepełnosprawnych jako partnerów.
 5. Wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej i zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.
 6. Diagnozowanie i rozwijanie różnych rodzajów inteligencji dzieci.
 7. Czuwanie nad zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci, kształtowanie postaw zdrowotnych, zapobieganie odchyleniom w ich rozwoju i wyrównywanie niedoborów.
 8. Integrowanie z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym.
 9. Indywidualizowanie pracy z dziećmi w celu wyrównywania szans  edukacyjnych.
 10. Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

 

WIZJA

Chcemy, aby dzieci:

 1. były otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji,
 2. znały siebie i swoje możliwości,
 3. akceptowały odrębność innych, potrafiły odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązywały problemy, dążyły do osiągnięcia sukcesu i radziły sobie z porażkami,
 4. chcemy, aby zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozwijały twórcze myślenie i działanie każdego dziecka oraz przekazywały ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

Pomagamy dzieciom uwierzyć we własne siły i możliwości wykorzystując indywidualny potencjał każdego dziecka. Przygotowujemy dzieci do sprostania wyzwaniom jakie stawia przed nimi szkoła, w której rozpoczynają naukę bez stresu i w poczuciu własnej wartości. Uczymy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.

 

ZADANIA PRZEDSZKOLA NA LATA 2013/2018

 1. Stosowanie aktywnych metod w wychowaniu i nauczaniu, których uniwersalność pozwala na ożywienie działań pedagogicznych.
 2. Systematyczne podwyższanie kwalifikacji zawodowych kadry i poszerzanie zakresu kompetencji, zwiększanie skuteczności wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy z dzieckiem oraz w opracowaniu i przeprowadzaniu innowacji i eksperymentów.
 3. Wzrost aktywności rodziców w różnorodnych formach współpracy z przedszkolem.
 4. Stwarzanie warunków wychowawczych i edukacyjnych zapewniających wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
 5. Zagospodarowanie terenu wokół przedszkola: ogród, wyznaczone miejsca do działalności ruchowej i zabawowej zapewniające bezpieczne warunki i wszechstronny rozwój naszych wychowanków.
 6. Organizowanie spotkań adaptacyjnych dla rodziców i dzieci nowo przyjętych do naszego przedszkola –  przygotowanie do przezwyciężania stresu związanego  z pobytem dziecka w przedszkolu.
 7. Kształtowanie przynależności do społeczeństwa lokalnego, promocja przedszkola.

Szczegółowe zadania przedszkola zawarte są w Planach pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej opracowywanych na poszczególne lata szkolne.

 

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko:

 1. jest radosne,
 2. ufne w stosunku do nauczycieli, potrafi zgłaszać problem, zwracać się o pomoc,
 3. jest ciekawe świata,
 4. aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola,
 5. nie obawia się występować publicznie, reprezentować grupę, przedszkole, chwalić się sukcesami, osiągnięciami, swoimi pomysłami,
 6. jest twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju, wykazuje inicjatywę w działaniu,
 7. jest uczciwe i prawdomówne,
 8. kulturalne i tolerancyjne,
 9. zna swoje prawa i obowiązki,
 10. zna i respektuje zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną, jest świadome zagrożeń.

MODEL ABSOLWENTA

Nasz absolwent:

 1. jest odporny w sytuacjach wymagających wysiłku intelektualnego,
 2. potrafi myśleć, mówić, słuchać i rozumieć,
 3. wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w życiu,
 4. posiada wiele różnorodnych zainteresowań kulturalno-estetycznych i chętnie je rozwija,
 5. jest tolerancyjne, wrażliwe i akceptuje odmienność drugiego człowieka.